Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
นายอดิสรณ์ พวงทอง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

Home

เรื่อง การเขียน IEP/IIP การวัดผลประเมินผล พร้อมตัวอย่างการเขียนล่าสุด ขอให้โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมได้ศึกษาและ ปรับแบบฟอร์มตามนี้

1.กระบวนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2.ปก
3.หลักการเขียน IEP
4.ตัวอย่างการเขียนความสามารถพื้นฐาน
5.ตัวอย่างการเขียน IEP
6.บัญชีคำแนบIEPตัวอย่าง
7.หลักการเขียนIIP
8.ตัวอย่างการเขียนIIP
9.การวัดและประเมินผล
10.ประกาศ
11.ประเภทคนพิการ

Download All

file01
file02
file03
file04
file05
file06
file07
file08
file09
file10
file11

เรื่อง การเขียน IEP/IIP การวัดผลประเมินผล พร้อมตัวอย่างการเขียนล่าสุด ขอให้โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมได้ศึกษาและ ปรับแบบฟอร์มตามนี้

1.แบบฟอร์ม แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP)
2.ตัวอย่าง การเขียน IEP แบบใหม่เพิ่มเติม ตามมาตรฐานการจัดการเรียนร่วม
3.แจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ
4.แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 1 ชุด
5.หลักสูตรการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรอง 1 ชุด
6.รายชื่อครูจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการอบรม การประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี (การวัดเชาวน์เล็ก ) ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
7.แบบคัดกรอง KUS - SI

Download All

file01
file02
file03_1
file03_2
file04
file05
file06
file07


เรื่อง การการมอบสื่อบัญชี ก ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม. 1 -2 4 และสพม.34 โรงเรียนเฉพาะทาง กาวิละอนุกูล โสตศึกษาอนุสารสุนทร ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และ สอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ

1. ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว ๖๐๙
2. รายชือโรงเรียนทุกสังกัดได้รับบัญชี ก ปี 2556


file01
file02


เรื่อง ตัวอย่างบันทึกข้อความ


Download


ID Plan (Individual Development Plan) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

1. แผนพัฒนาตนเอง  (ขออนุญาตเปลี่ยนรายการสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน)
2. รายงานผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาตนเอง


file01
file02


เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม
(ความบกพร่องทางการรับรู้ทางสายตาของผู้เรียนแอลดีและผลกระทบต่อการเรียนรู้)

1. ที่ ศธ 6393(15)1
2. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรม
file01
file02

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘

เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๖
การซื้อครุภัณฑ์ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ตามบัญชี ก
ตามประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖


Download

file01


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง พื้น ค.ส.ล. อาคารอเนกประสงค์

1.เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕๖
สอบราคาจ้างก่อสร้าง พื้น ค.ส.ล. อาคารอเนกประสงค์
ตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖


Download


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาพิเศษ (e-Classroom) จำนวน 10 รายการ


Download

เอกสารประกอบการอบรม_01 มีนาคม 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8)Zip file

Download

เอกสารประกอบการอบรม_01 มีนาคม 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8)แยก file

Email ที่ใช้ในการอบรม : special08_cm@hotmail.compassword ตามที่ได้แจ้ง

file01
file02
file03
file04
file05
file06
file07
picture01
picture02

เอกสารประกอบการอบรม_02 มีนาคม 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8)Zip file

Download

เอกสารประกอบการอบรม_02 มีนาคม 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8)แยก file

Email ที่ใช้ในการอบรม : special08_cm@hotmail.compassword ตามที่ได้แจ้ง

file01
file02
file03
file04
file05
file06


เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนร่วมของสพป.ชม. ๒ วันที่ ๘-๑๐ พค. ๕๖

1.Presentation คัดกรองอย่างย่อ
2.การบริหารโรงเรียนเรียนรวม (1) ดร.ผดุง.ppt
3.การพัฒนาหลักสูตร (1) ดร.ผดุง.ppt
4.การวัดและประเมินผลเด็กพิการเรียนร่วม
5.ตัวอย่าง การเขียนแผนครบ 8 สาระ
6.แบบคัดกรอง 6 มิ.ย.55
7.ฟอร์ม IEP
8.ฟอร์ม แผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP1

Download All

file01
file02
file03
file04
file05
file06
file07
file08

 

แจ้งคณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
เรื่อง แบบสรุปงานวิชาการในงานประกันคุณภาพ ปี2555 (11 รายการ)

Download

งานวิจัยในชั้นเรียน/โครงสร้างการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่

Download

แบบประเมินอายุพัฒนการ
พัฒนาโดย..นางสาวรัชดา วรรณลักษณ์

file01
file02

เครื่องมือวิจัย EI

1.แบบสอบถามผู้บริหาร
2.ประชากร
3.แบบสอบถามผู้ปกครอง

file01
file02
file02

งานวิจัยในชั้นเรียน/โครงสร้างการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่

Download


ฟอร์มการเขียนโครงการปี 2556

1.แบบฟอร์ม โครงการล่าสุด
2.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการประเมินโครงการปีงบประมาณ 2556-new
3.แบบรายงานโครงการ
4.แบบรายงาน งานประจำ
5.กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05


ฟอร์ม sar ปีการศึกษา 2556 แก้แล้ว

1.ปก
2.คำนำสารบัญ
3.บทที่ 1(วิทยากร)
4.บทที่ 2
5.บทที่ 3
6.บทที่ 4
7.บทที่ 5

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05
file06
file07

 

Image กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี เข้าชม  ... Read more...
Image กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "งานวันเด็ก 2557"

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "งานวันเด็ก 2557" เข้าชม  ... Read more...
Image งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ เข้าชม   + ประมวลรูปภาพกิจกรรมนี้... Read more...
Image นนทบุรี ดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8

นนทบุรี ดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8... Read more...
เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่

เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่

เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ เข้าชม   + ประมวลรูปภาพกิจกรรมนี้...
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาชาบำบัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาชาบำบัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาชาบำบัด เข้าชม   + ประมวลรูปภาพกิจกรรมนี้       กลับไปเมนู...

Who's Online

We have 5 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday17
mod_vvisit_counterYesterday184
mod_vvisit_counterThis week1009
mod_vvisit_counterLast week884
mod_vvisit_counterThis month4094
mod_vvisit_counterLast month10839
mod_vvisit_counterAll days76422
We have: 3 guests, 2 bots online
Your IP: 50.16.65.168