Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
นายอดิสรณ์ พวงทอง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

Homeเรื่อง ขอเชิญประชุม
(ชี้แจงในการดำเนินงานตามหนังสือ “คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา” เล่มปกสีม่วง  Download )

1.ที่ ศธ. 04007.230/ว.736
(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-6 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34)

file01

พร้อม แบบตอบรับ


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งแก้ไขการพิมพ์ขอสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ในระบบ IEP online (เพิ่มเติม)

1.ที่ ศธ. 04007.230/ว 631
(ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-6 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34)

2.ที่ ศธ. 04007.230/ว 629
(โรงเรียนแกนนำการเรียนร่วมทุกแห่ง)

3.ที่ ศธ 04007.230/ว 620
(สพป.1-6 และ สพม.34)

file01
file02
file03


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งแก้ไขการพิมพ์ขอสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ในระบบ IEP online

1.ที่ ศธ. 04007.230/ว 629 (โรงเรียนแกนนำการเรียนร่วมทุกแห่ง)

file01


เรื่อง ขอระงับการซื้อขาย จำหน่าย/ดำเนินธุรกิจใดๆกับผู้พิมพ์/ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายรายการสื่อที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในบัญชี ข.

1.ที่ ศธ 04007.230/ว 620 (สพป.1-6 และ สพม.34)
2.ที่ ศธ 04007.230/ว 621 (หัวหน้าหน่วยบริการร้านค้า)


file01
file02

เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขล่าสุด)

(ให้ทุกโรงเรียนแกนนำ ดาวน์โหลดแบบประเมินตนอง และจัดส่งคืนให้ศูนย์ฯ ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือนำแจ้ง)

1.ที่ ศธ 04007.230/ว 499
2.ปฏิทินปฏิบัติงาน การนิเทศ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
3.แบบประเมินผลการดำเนินงานการนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

4.รายชื่อโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

file01
file02

file03 file04

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนและครูการศึกษาพิเศษ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 และกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8


file

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม
(ความบกพร่องทางการรับรู้ทางสายตาของผู้เรียนแอลดีและผลกระทบต่อการเรียนรู้)

1. ที่ ศธ 6393(15)1
2. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรม
file01
file02

ID Plan (Individual Development Plan) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

1. แผนพัฒนาตนเอง  (ขออนุญาตเปลี่ยนรายการสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน)
2. รายงานผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาตนเอง


file01
file02

เรื่อง ตัวอย่างบันทึกข้อความ


Download

เรื่อง การการมอบสื่อบัญชี ก ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม. 1 -2 4 และสพม.34 โรงเรียนเฉพาะทาง กาวิละอนุกูล โสตศึกษาอนุสารสุนทร ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และ สอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ

1. ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว ๖๐๙
2. รายชือโรงเรียนทุกสังกัดได้รับบัญชี ก ปี 2556


file01
file02

เรื่อง การเขียน IEP/IIP การวัดผลประเมินผล พร้อมตัวอย่างการเขียนล่าสุด ขอให้โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมได้ศึกษาและ ปรับแบบฟอร์มตามนี้

1.แบบฟอร์ม แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP)
2.ตัวอย่าง การเขียน IEP แบบใหม่เพิ่มเติม ตามมาตรฐานการจัดการเรียนร่วม
3.แจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ
4.แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 1 ชุด
5.หลักสูตรการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรอง 1 ชุด
6.รายชื่อครูจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการอบรม การประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี (การวัดเชาวน์เล็ก ) ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
7.แบบคัดกรอง KUS - SI

Download All

file01
file02
file03_1
file03_2
file04
file05
file06
file07

เรื่อง การเขียน IEP/IIP การวัดผลประเมินผล พร้อมตัวอย่างการเขียนล่าสุด ขอให้โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมได้ศึกษาและ ปรับแบบฟอร์มตามนี้

1.กระบวนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2.ปก
3.หลักการเขียน IEP
4.ตัวอย่างการเขียนความสามารถพื้นฐาน
5.ตัวอย่างการเขียน IEP
6.บัญชีคำแนบIEPตัวอย่าง
7.หลักการเขียนIIP
8.ตัวอย่างการเขียนIIP
9.การวัดและประเมินผล
10.ประกาศ
11.ประเภทคนพิการ

Download All

file01
file02
file03
file04
file05
file06
file07
file08
file09
file10
file11

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘


Download

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗)


Download

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ปรับปรุง ฉบับที่ ๒)


Download

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖)


Download

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘
จุดเน้นปี ๒๕๕๗ ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


Download

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาพิเศษ (e-Classroom) จำนวน ๑๐ รายการ


Download

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง พื้น ค.ส.ล. อาคารอเนกประสงค์

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕๖
สอบราคาจ้างก่อสร้าง พื้น ค.ส.ล. อาคารอเนกประสงค์
ตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖


Download

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘
เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๖
การซื้อครุภัณฑ์ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ตามบัญชี ก
ตามประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖


Download

file01

ที่ ศธ  ๐๔๐๐๗.๒๓๐/๒๐
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินศักยภาพฯ ตามกฎกระทรวง รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕


หนังสือแจ้ง ประกาศรายชื่อหน่วยบริการและผู้ให้บริการฯตามกฏกระทรวงฯ

Download

file01
บัญชีแสดงรายชื่อโรงเรียนและนักเรียนสื่อ(บัญชี ก) Download

ที่ ศธ  ๐๔๐๐๗.๒๓๐/๑๐
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเพื่อขอรับสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก (บัญชี ก) ปีการศึกษา  ๒๕๕๕-๒๕๕๖

Download
ตาราง(บัญชี ก) ปี ๒๕๕๕ Download

เอกสารหลักฐาน ในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา
เพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปอง

 

สำหรับสถานศึกษา

 

ในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปอง ต้องมีเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หนังสือนำส่ง, แบบคำขอ, แผน IEP ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1). แบบฟอร์ม แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ( คป.01 )      download

2). แบบฟอร์ม หนังสือนำส่ง ต่างๆ
          - หนังสือนำส่ง เรื่อง ส่งเอกสารหลักฐาน      download
          - หนังสือนำส่ง เรื่อง ตอบรับคูปองและรายงานการจ่ายคูปอง      download
          - หนังสือนำส่ง เรื่อง ขอยกเลิก เปลี่ยนแปลงรายการคูปอง      download

3). แบบคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรายการคูปอง ( คป.03 )      download

4). แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ( คป.04 )      download

5). หนังสือราชการ เรื่อง ขอรับเงินการให้บริการ ( คป.16 )    download

6). สรุปบัญชีให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา ..... ( คป.17 )    download

7). แบบรายงานการดำเนินงานการให้บริการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ

และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปอง    download

 

 

 

สำหรับหน่วยบริการร้านค้า

 

 

1). ใบสมัคร เพื่อเป็นหน่วยบริการตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ

และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  พ.ศ.2550  ( คป.10 )    download

2). รายการสินค้าที่จะให้บริการตามกฎกระทรวงฯ (บัญชี ข.) ( คป.11 )    download

3). หนังสือมอบอำนาจ ( คป.12 )    download

4). แบบคำขอรับเงินการให้บริการ ( คป.15 )    download

 

 

 

สำหรับผู้ให้บริการ

 

 

1). ใบสมัคร เพื่อเป็นผู้ให้บริการตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ

และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 ( คป.13 )    download

2). แบบคำขอรับเงินการให้บริการ  ( คป.14 )    download

 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรม   การประชุมชี้แจงในการดำเนินงานตามหนังสือ “คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา” เล่มปกสีม่วง)

 

 

1). หนังสือ “คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา” เล่มปกสีม่วง   download

2). การนำเสนอสื่อ 2557 การชี้แจงขั้นตอนสำหรับสถานศึกษา  download

3). สรุป การตรวจสอบการดำเนินงานการให้บริการฯขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา download

4). เอกสารชี้แจงโรงเรียน (กลุ่มงานสื่อ)  download

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อหน่วยบริการและผู้ให้บริการตามกฏกระทรวงฯ    รุ่นที่ 1-11    download

 

เอกสารประกอบการอบรม_01 มีนาคม 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8)Zip file

Download

เอกสารประกอบการอบรม_01 มีนาคม 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8)แยก file

Email ที่ใช้ในการอบรม : special08_cm@hotmail.compassword ตามที่ได้แจ้ง

file01
file02
file03
file04
file05
file06
file07
picture01
picture02

เอกสารประกอบการอบรม_02 มีนาคม 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8)Zip file

Download

เอกสารประกอบการอบรม_02 มีนาคม 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8)แยก file

Email ที่ใช้ในการอบรม : special08_cm@hotmail.compassword ตามที่ได้แจ้ง

file01
file02
file03
file04
file05
file06


เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนร่วมของสพป.ชม. ๒ วันที่ ๘-๑๐ พค. ๕๖

1.Presentation คัดกรองอย่างย่อ
2.การบริหารโรงเรียนเรียนรวม (1) ดร.ผดุง.ppt
3.การพัฒนาหลักสูตร (1) ดร.ผดุง.ppt
4.การวัดและประเมินผลเด็กพิการเรียนร่วม
5.ตัวอย่าง การเขียนแผนครบ 8 สาระ
6.แบบคัดกรอง 6 มิ.ย.55
7.ฟอร์ม IEP
8.ฟอร์ม แผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP1

Download All

file01
file02
file03
file04
file05
file06
file07
file08

 

 

แจ้งคณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
เรื่อง แบบสรุปงานวิชาการในงานประกันคุณภาพ ปี2555 (11 รายการ)

Download

งานวิจัยในชั้นเรียน/โครงสร้างการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่

Download

แบบประเมินอายุพัฒนการ
พัฒนาโดย..นางสาวรัชดา วรรณลักษณ์

file01
file02

เครื่องมือวิจัย EI

1.แบบสอบถามผู้บริหาร
2.ประชากร
3.แบบสอบถามผู้ปกครอง

file01
file02
file02

งานวิจัยในชั้นเรียน/โครงสร้างการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่

Download

ฟอร์มการเขียนโครงการปี 2556

1.แบบฟอร์ม โครงการล่าสุด
2.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการประเมินโครงการปีงบประมาณ 2556-new
3.แบบรายงานโครงการ
4.แบบรายงาน งานประจำ
5.กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05

ฟอร์ม sar ปีการศึกษา 2556 แก้แล้ว

1.ปก
2.คำนำสารบัญ
3.บทที่ 1(วิทยากร)
4.บทที่ 2
5.บทที่ 3
6.บทที่ 4
7.บทที่ 5

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05
file06
file07

คู่มือหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ

1.ปก
2.คำนำ
3.คู่มือหลักสูตร
4.รายชื่อผู้จัดทำเอกสารคู่มือการใช้หลักสูตร
5.สารบัญคู่มือการใช้หลักสูตร

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05

แนวทางการจัดกิจกรรม

1.ปกแนวทางการจัดกิจกรรม
2.คำนำแนวทางการจัดกิจกรรม
3.แนวทางการจัดกิจกรรม
4.รายชื่อผู้จัดทำเอกสาร แนวทางกาจัดกิจกรรม
5.สารบัญแนวจัดกิจกรรม

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05

คู่มือหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ

1.ปกหลักสูตร
2.คำนำหลักสูตร
3.หลักสูตร

All Files Download

file01
file02
file03

แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
1.iip
2.แบบบันทึกการสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.สมุดพก

file01
file02
file03

คู่มือการนิเทศตามจุดเน้น (ศูนย์ฯ)


1.ปก_ศูนย์ ฯ_ แก้ไข
2.คำนำ-สารบัญ
3.เครื่องมือศูนย์การศึกษาพิเศษ_แก้ไขครั้งที่ 2 (ไม่เลื่อน)
4.กรอบการนิเทศการจัดการศึกษา 2557
5.ภาคผนวก

 

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05

ข้อมูลสารสนเทศ


1.หน้าปกสารสนเทศ56
2.คำนำสารสนเทศ
3.สารบัญ
4.สารสนเทศปี 56 ส่วนที่ 1
5.สารสนเทศปี 56 สว่นที่ 2
6.สารสนเทศปี 56 สว่นที่ 3

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05
file06

ปฏิทินปฏิบัติงาน, แผนปฏิบัติการประจำปี ,แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 08 (2556-2559)


1 .แผนปฏิบัติการประจำปี 57 (ล่าสุด)
2.ปฏิทินปฏิบัติงาน 57
3.แผนปฏิบัติการประจำปี 56
4.ปฏิทินปฏิบัติงาน 2556
5.แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 08 (2556-2559)

 

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05

   

คณะกรรมการบริหารกลุ่มงาน, ขอบข่ายการบริหารงานกลุ่มงาน, โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มงาน, งาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ แบบฟอร์มโครงการใหม่แยกตามกลุ่มงานดังต่อไปนี้


1.กลุ่มงานบริหารวิชาการ
2.กลุ่มงานบริหารกิจกรรมพิเศษ
3.กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4.กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
5.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
6.กลุ่มงานนิเทศการศึกษา

7.แบบฟอร์มโครงการใหม่

file01
file02(สำรอง)


แบบรายงานโครงการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

1.รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับบุคคล)
2.รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับฝ่ายงาน)


file01
file02

   

แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับ พ.ค.ก.

file01

 

Image กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "กิจกรรม..วันพ่อ"

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "กิจกรรม..วันพ่อ"... Read more...
Image งานวันคนพิการสากล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557

งานวันคนพิการสากล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557... Read more...
Image ยกโครงหลังคา ก่อสร้างอาคารเพิ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8

ยกโครงหลังคา ก่อสร้างอาคารเพิ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ... Read more...
Image ทุนวิทยุการบิน 2557

ทุนวิทยุการบิน 2557 ทุนวิทยุการบิน 2557 เข้าชม  ... Read more...
โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก สร้างเสริมสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ

โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก สร้างเสริมสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ

โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก สร้างเสริมสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก สร้างเสริมสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ เข้าชม...
การสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการโครงการประเมินผลฯ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

การสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการโครงการประเมินผลฯ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

การสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการโครงการประเมินผลฯ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล การสัมภาษณ์...
ทุนวิทยุการบิน 2557

ทุนวิทยุการบิน 2557

ทุนวิทยุการบิน 2557 ทุนวิทยุการบิน 2557 เข้าชม   + ประมวลรูปภาพกิจกรรมนี้       กลับไปเมนู...
ยกโครงหลังคา ก่อสร้างอาคารเพิ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8

ยกโครงหลังคา ก่อสร้างอาคารเพิ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8

ยกโครงหลังคา ก่อสร้างอาคารเพิ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ยกโครงหลังคา ก่อสร้างอาคารเพิ่ม...
ประชุมชี้แจงในการดำเนินงานตามหนังสือ “คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา”

ประชุมชี้แจงในการดำเนินงานตามหนังสือ “คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา”

ประชุมชี้แจงในการดำเนินงานตามหนังสือ “คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา” ประชุมชี้แจงในการดำเนินงานตามหนังสือ...
งานวันคนพิการสากล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557

งานวันคนพิการสากล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557

งานวันคนพิการสากล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 งานวันคนพิการสากล จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี...
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "กิจกรรม..วันพ่อ"

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "กิจกรรม..วันพ่อ"

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "กิจกรรม..วันพ่อ" กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "กิจกรรม..วันพ่อ" เข้าชม...

Who's Online

We have 6 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday279
mod_vvisit_counterYesterday486
mod_vvisit_counterThis week279
mod_vvisit_counterLast week4697
mod_vvisit_counterThis month765
mod_vvisit_counterLast month16281
mod_vvisit_counterAll days291125
We have: 3 guests, 3 bots online
Your IP: 54.87.128.228