Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
นายอดิสรณ์ พวงทอง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

Home

เรื่อง การเขียน IEP/IIP การวัดผลประเมินผล พร้อมตัวอย่างการเขียนล่าสุด ขอให้โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมได้ศึกษาและ ปรับแบบฟอร์มตามนี้

1.กระบวนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
2.ปก
3.หลักการเขียน IEP
4.ตัวอย่างการเขียนความสามารถพื้นฐาน
5.ตัวอย่างการเขียน IEP
6.บัญชีคำแนบIEPตัวอย่าง
7.หลักการเขียนIIP
8.ตัวอย่างการเขียนIIP
9.การวัดและประเมินผล
10.ประกาศ
11.ประเภทคนพิการ

Download All

file01
file02
file03
file04
file05
file06
file07
file08
file09
file10
file11

เรื่อง การเขียน IEP/IIP การวัดผลประเมินผล พร้อมตัวอย่างการเขียนล่าสุด ขอให้โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมได้ศึกษาและ ปรับแบบฟอร์มตามนี้

1.แบบฟอร์ม แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP)
2.ตัวอย่าง การเขียน IEP แบบใหม่เพิ่มเติม ตามมาตรฐานการจัดการเรียนร่วม
3.แจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ
4.แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 1 ชุด
5.หลักสูตรการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรอง 1 ชุด
6.รายชื่อครูจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการอบรม การประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี (การวัดเชาวน์เล็ก ) ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
7.แบบคัดกรอง KUS - SI

Download All

file01
file02
file03_1
file03_2
file04
file05
file06
file07


เรื่อง การการมอบสื่อบัญชี ก ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม. 1 -2 4 และสพม.34 โรงเรียนเฉพาะทาง กาวิละอนุกูล โสตศึกษาอนุสารสุนทร ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และ สอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ

1. ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว ๖๐๙
2. รายชือโรงเรียนทุกสังกัดได้รับบัญชี ก ปี 2556


file01
file02


เรื่อง ตัวอย่างบันทึกข้อความ


Download


ID Plan (Individual Development Plan) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

1. แผนพัฒนาตนเอง  (ขออนุญาตเปลี่ยนรายการสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน)
2. รายงานผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาตนเอง


file01
file02


เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม
(ความบกพร่องทางการรับรู้ทางสายตาของผู้เรียนแอลดีและผลกระทบต่อการเรียนรู้)

1. ที่ ศธ 6393(15)1
2. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรม
file01
file02

 

ตาราง(บัญชี ก) ปี 2555 Download

ที่ ศธ 04007.230/10
ลงวันที่ 10 มกราคม 2556
เรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเพื่อขอรับสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก (บัญชี ก) ปีการศึกษา  2555-2556

Download
บัญชีแสดงรายชื่อโรงเรียนและนักเรียนสื่อ(บัญชี ก) Download

ที่ ศธ 04007.230/20
ลงวันที่ 18 มกราคม 2556
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินศักยภาพฯ ตามกฎกระทรวง รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2555

Download
หนังสือแจ้งประกาศรายชื่อหน่วยบริการและผู้ให้บริการฯตามกฏกระทรวงฯ Download

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘

เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๖
การซื้อครุภัณฑ์ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ตามบัญชี ก
ตามประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖


Download

file01


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง พื้น ค.ส.ล. อาคารอเนกประสงค์

1.เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕๖
สอบราคาจ้างก่อสร้าง พื้น ค.ส.ล. อาคารอเนกประสงค์
ตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖


Download

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการศึกษาพิเศษ (e-Classroom) จำนวน 10 รายการ


Download


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘

จุดเน้นปี 2557 ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


Download

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556)


Download


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ปรับปรุง ฉบับที่ 2)
 


Download


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2557)


Download

เอกสารประกอบการอบรม_01 มีนาคม 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8)Zip file

Download

เอกสารประกอบการอบรม_01 มีนาคม 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8)แยก file

Email ที่ใช้ในการอบรม : special08_cm@hotmail.compassword ตามที่ได้แจ้ง

file01
file02
file03
file04
file05
file06
file07
picture01
picture02

เอกสารประกอบการอบรม_02 มีนาคม 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8)Zip file

Download

เอกสารประกอบการอบรม_02 มีนาคม 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8)แยก file

Email ที่ใช้ในการอบรม : special08_cm@hotmail.compassword ตามที่ได้แจ้ง

file01
file02
file03
file04
file05
file06


เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนร่วมของสพป.ชม. ๒ วันที่ ๘-๑๐ พค. ๕๖

1.Presentation คัดกรองอย่างย่อ
2.การบริหารโรงเรียนเรียนรวม (1) ดร.ผดุง.ppt
3.การพัฒนาหลักสูตร (1) ดร.ผดุง.ppt
4.การวัดและประเมินผลเด็กพิการเรียนร่วม
5.ตัวอย่าง การเขียนแผนครบ 8 สาระ
6.แบบคัดกรอง 6 มิ.ย.55
7.ฟอร์ม IEP
8.ฟอร์ม แผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP1

Download All

file01
file02
file03
file04
file05
file06
file07
file08

 

แจ้งคณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
เรื่อง แบบสรุปงานวิชาการในงานประกันคุณภาพ ปี2555 (11 รายการ)

Download

งานวิจัยในชั้นเรียน/โครงสร้างการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่

Download

แบบประเมินอายุพัฒนการ
พัฒนาโดย..นางสาวรัชดา วรรณลักษณ์

file01
file02

เครื่องมือวิจัย EI

1.แบบสอบถามผู้บริหาร
2.ประชากร
3.แบบสอบถามผู้ปกครอง

file01
file02
file02

งานวิจัยในชั้นเรียน/โครงสร้างการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่

Download

ฟอร์มการเขียนโครงการปี 2556

1.แบบฟอร์ม โครงการล่าสุด
2.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการประเมินโครงการปีงบประมาณ 2556-new
3.แบบรายงานโครงการ
4.แบบรายงาน งานประจำ
5.กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05

ฟอร์ม sar ปีการศึกษา 2556 แก้แล้ว

1.ปก
2.คำนำสารบัญ
3.บทที่ 1(วิทยากร)
4.บทที่ 2
5.บทที่ 3
6.บทที่ 4
7.บทที่ 5

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05
file06
file07

คู่มือหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ

1.ปก
2.คำนำ
3.คู่มือหลักสูตร
4.รายชื่อผู้จัดทำเอกสารคู่มือการใช้หลักสูตร
5.สารบัญคู่มือการใช้หลักสูตร

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05

แนวทางการจัดกิจกรรม

1.ปกแนวทางการจัดกิจกรรม
2.คำนำแนวทางการจัดกิจกรรม
3.แนวทางการจัดกิจกรรม
4.รายชื่อผู้จัดทำเอกสาร แนวทางกาจัดกิจกรรม
5.สารบัญแนวจัดกิจกรรม

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05

คู่มือหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ

1.ปกหลักสูตร
2.คำนำหลักสูตร
3.หลักสูตร

All Files Download

file01
file02
file03

แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
1.iip
2.แบบบันทึกการสังเกตเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.สมุดพก

file01
file02
file03
   คู่มือการนิเทศตามจุดเน้น (ศูนย์ฯ)


1.ปก_ศูนย์ ฯ_ แก้ไข
2.คำนำ-สารบัญ
3.เครื่องมือศูนย์การศึกษาพิเศษ_แก้ไขครั้งที่ 2 (ไม่เลื่อน)
4.กรอบการนิเทศการจัดการศึกษา 2557
5.ภาคผนวก

 

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05
   ข้อมูลสารสนเทศ


1.หน้าปกสารสนเทศ56
2.คำนำสารสนเทศ
3.สารบัญ
4.สารสนเทศปี 56 ส่วนที่ 1
5.สารสนเทศปี 56 สว่นที่ 2
6.สารสนเทศปี 56 สว่นที่ 3

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05
file06
   ปฏิทินปฏิบัติงาน, แผนปฏิบัติการประจำปี ,แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 08 (2556-2559)


1 .แผนปฏิบัติการประจำปี 57 (ล่าสุด)
2.ปฏิทินปฏิบัติงาน 57
3.แผนปฏิบัติการประจำปี 56
4.ปฏิทินปฏิบัติงาน 2556
5.แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 08 (2556-2559)

 

All Files Download

file01
file02
file03
file04
file05

 

ประชุมผู้ปกครองให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประชุมผู้ปกครองให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประชุมผู้ปกครองให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เข้าชม   + ประมวลรูปภาพกิจกรรมนี้...
มอบคูปองการศึกษาเพื่อรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

มอบคูปองการศึกษาเพื่อรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

มอบคูปองการศึกษาเพื่อรับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เข้าชม...
มูลนิธิดุลภาทร ประสานเครือข่ายการทำงาน

มูลนิธิดุลภาทร ประสานเครือข่ายการทำงาน

มูลนิธิดุลภาทร ประสานเครือข่ายการทำงาน เข้าชม   + ประมวลรูปภาพกิจกรรมนี้       กลับไปเมนู...

Who's Online

We have 4 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday516
mod_vvisit_counterYesterday496
mod_vvisit_counterThis week1896
mod_vvisit_counterLast week3067
mod_vvisit_counterThis month10874
mod_vvisit_counterLast month13522
mod_vvisit_counterAll days120629
We have: 4 guests online
Your IP: 23.22.137.135