• 002.jpg
เอกสารดาวน์โหลด
 1. แจ้งหนังสือราชการ
 2. ประกาศ
 3. งานสื่อฯ
 4. ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๑๙๔ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เขต2) ...  Download 103 ครั้ง Download
ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๑๓๓ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เขต5) ...  Download 53 ครั้ง Download
ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๑๒๗ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เขต3) ...  Download 60 ครั้ง Download
ผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 9 กรกฎาคม 2559) ...  Download 252 ครั้ง Download
ที่ ศธ 04007.230/ว 196 เรื่อง สำรวจความต้องการเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการ รหัส CS0101" ...  Download 447 ครั้ง Download

อ่านทั้งหมด

 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ...  Download 83 ครั้ง Download
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ...  Download 50 ครั้ง Download
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ...  Download 142 ครั้ง Download
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จำนวน ๕ รายการ ๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีต ๒.รื้อถอนและปรับปรุงป้อมยาม ๓.ปรับปรุงพื้นโดมอาคารเอนกประสงค์ ๔.ปรับปรุงห้องการเงิน ๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียน ชาย-หญิง ...  Download 169 ครั้ง Download
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยครอบครัว และชุมชน (ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู) ประจำปีงบประมาณ 2558 ...  Download 178 ครั้ง Download


อ่านทั้งหมด

 

โปรแกรม IEP Online ใหม่ สามารถดาวน์โหลด และแตกไฟล์เพื่อติดตั้งใช้งาน Download
2559-04-04   (จำนวนดาวน์โหลด:  495 ครั้ง)  
ประกาศรายชื่อ โรงเรียน ที่ได้คูปองการศึกษา ปี 2558 ภาคเรียนที่ 2 ขอให้มารับคูปองการศึกษา ที่ ศูนย์ฯ เขต 8 Download
2558-12-25   (จำนวนดาวน์โหลด:  284 ครั้ง)  
ดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่แทนที่โปรแกรมเดิม ตามลิงค์ Download
2558-12-17   (จำนวนดาวน์โหลด:  266 ครั้ง)  
เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ใน “คู่มือรายการสื่งอำนวยความสะดวก..” ที่ปรากฏในหน้า 253 – 254 (สื่อท้ายบัญชี ข.) Download
2558-08-24   (จำนวนดาวน์โหลด:  256 ครั้ง)  
ประกาศรายชื่อผู้บริการรุ่นที่ 1-11 Download
2558-01-14   (จำนวนดาวน์โหลด:  478 ครั้ง)  

รายงานประจาปีของสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...  Download 57 ครั้ง Download
2. การรายงานการนิเทศ การจัดการเรียนรวมของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของทุกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนจัดการเรียนรวม ในจังหวัดเชียงใหม่ (กำหนดส่ง ภายใน 30 กันย่ายน 2559) ...  Download 135 ครั้ง Download
1. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนจัดการเรียนรวม ในจังหวัดเชียงใหม่ (กำหนดส่ง ภายใน 30 กันย่ายน 2559) ...  Download 127 ครั้ง Download
การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองและการให้บริการสอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกฎกระทรวง ...  Download 301 ครั้ง Download
ตัวอย่าง รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่ของแต่ละอำเภอ ...  Download 165 ครั้ง Download
มอบทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการ ประจำปีการศึกษา 2559 ...  Download 153 ครั้ง Download


อ่านทั้งหมด

 

เอกสารดาวน์โหลดแยกตามกลุ่มงาน
 1. วิชาการ
 2. งานบุคคล
 3. แผนงานและงบประมาณ

การวิเคราะห์หลักสูตร (ส่งภายในวันที่ 19 ก.พ. 2559) Download
2559-01-28   (จำนวนดาวน์โหลด:  257 ครั้ง) 
แบบฟอร์มการจัดแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ในทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 Download
2559-01-28   (จำนวนดาวน์โหลด:  201 ครั้ง) 
เอกสารประกอบการบรรยายของ ศ ดร. ผดุง อาริยะวิญญู ในงานปฏิรูปการศึกาาจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7-8 มกราคม 2559 Download
2559-01-28   (จำนวนดาวน์โหลด:  173 ครั้ง) 


อ่านทั้งหมด

 

หลักเกณฑ์แนวทางการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม Download
2559-02-23   (จำนวนดาวน์โหลด:  242 ครั้ง) 
ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สำหรับครู Download
2558-11-18   (จำนวนดาวน์โหลด:  429 ครั้ง) 
แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ได้รับ พ.ค.ก Download
2558-11-18   (จำนวนดาวน์โหลด:  385 ครั้ง) 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มงาน, ขอบข่ายการบริหารงานกลุ่มงาน, โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มงาน, งาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ แบบฟอร์มโครงการใหม่ Download
2557-08-01   (จำนวนดาวน์โหลด:  524 ครั้ง) 


อ่านทั้งหมด

 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ... (16 กรกฎาคม 2558) Download
2558-07-16   (จำนวนดาวน์โหลด:  280 ครั้ง) 
คู่มือการติดตามตรวจสอบ ... (16 กรกฎาคม 2558) Download
2558-07-16   (จำนวนดาวน์โหลด:  230 ครั้ง) 
ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 ... (14 กรกฎาคม 2558) Download
2558-07-14   (จำนวนดาวน์โหลด:  227 ครั้ง) 
รายงานประจำปี 2557 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ... (14 กรกฎาคม 2558) Download
2558-07-14   (จำนวนดาวน์โหลด:  272 ครั้ง) 
สรุปผลการดำเนินงาน 57 (ส่วนหลัง) ... ( 24 เมษายน 2558 ) Download
2558-04-24   (จำนวนดาวน์โหลด:  222 ครั้ง) 


อ่านทั้งหมด

 

เอกสารดาวน์โหลด
 1. แจ้งหนังสือราชการ
 2. ประกาศ
 3. งานสื่อฯ
 4. ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๑๙๔ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เขต2) ...  Download 103 ครั้ง Download
ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๑๓๓ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เขต5) ...  Download 53 ครั้ง Download
ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๑๒๗ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เขต3) ...  Download 60 ครั้ง Download
ผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 9 กรกฎาคม 2559) ...  Download 252 ครั้ง Download
ที่ ศธ 04007.230/ว 196 เรื่อง สำรวจความต้องการเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการ รหัส CS0101" ...  Download 447 ครั้ง Download

อ่านทั้งหมด

 

เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561...  Download 16 ครั้ง Download
เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561 ...  Download 13 ครั้ง Download
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ...  Download 83 ครั้ง Download
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ...  Download 50 ครั้ง Download
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ...  Download 142 ครั้ง Download
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จำนวน ๕ รายการ ๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีต ๒.รื้อถอนและปรับปรุงป้อมยาม ๓.ปรับปรุงพื้นโดมอาคารเอนกประสงค์ ๔.ปรับปรุงห้องการเงิน ๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียน ชาย-หญิง ...  Download 169 ครั้ง Download
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยครอบครัว และชุมชน (ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู) ประจำปีงบประมาณ 2558 ...  Download 178 ครั้ง Download


อ่านทั้งหมด

 

โปรแกรม IEP Online ใหม่ สามารถดาวน์โหลด และแตกไฟล์เพื่อติดตั้งใช้งาน Download
2559-04-04   (จำนวนดาวน์โหลด:  495 ครั้ง)  
ประกาศรายชื่อ โรงเรียน ที่ได้คูปองการศึกษา ปี 2558 ภาคเรียนที่ 2 ขอให้มารับคูปองการศึกษา ที่ ศูนย์ฯ เขต 8 Download
2558-12-25   (จำนวนดาวน์โหลด:  284 ครั้ง)  
ดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่แทนที่โปรแกรมเดิม ตามลิงค์ Download
2558-12-17   (จำนวนดาวน์โหลด:  266 ครั้ง)  
เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ใน “คู่มือรายการสื่งอำนวยความสะดวก..” ที่ปรากฏในหน้า 253 – 254 (สื่อท้ายบัญชี ข.) Download
2558-08-24   (จำนวนดาวน์โหลด:  256 ครั้ง)  
ประกาศรายชื่อผู้บริการรุ่นที่ 1-11 Download
2558-01-14   (จำนวนดาวน์โหลด:  478 ครั้ง)  

รายงานประจำปีของสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560...  Download 57 ครั้ง Download
2. การรายงานการนิเทศ การจัดการเรียนรวมของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของทุกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนจัดการเรียนรวม ในจังหวัดเชียงใหม่ (กำหนดส่ง ภายใน 30 กันย่ายน 2559) ...  Download 135 ครั้ง Download
1. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนจัดการเรียนรวม ในจังหวัดเชียงใหม่ (กำหนดส่ง ภายใน 30 กันย่ายน 2559) ...  Download 127 ครั้ง Download
การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองและการให้บริการสอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกฎกระทรวง ...  Download 301 ครั้ง Download
ตัวอย่าง รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่ของแต่ละอำเภอ ...  Download 165 ครั้ง Download
มอบทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการ ประจำปีการศึกษา 2559 ...  Download 153 ครั้ง Download


อ่านทั้งหมด

 

 

นายเอนก ไชยวงค์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
จังหวัดเชียงใหม่

ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่ม 6

Go to top