• 002.jpg
งานสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

งานสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา แบ่งออกเป็น สำหรับสถานศึกษา, สำหรับหน่วยบริการร้านค้า, สำหรับผู้ให้บริการ, เอกสารประกอบการอบรม และ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินศักยภาพ ตามกฎกระทรวงฯ

สำหรับสถานศึกษา
สำหรับสถานศึกษา

ในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาโดยใช้ระบบคูปอง ต้องมีเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หนังสือนำส่ง , แบบคำขอ, แผน IEP ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

สำหรับหน่วยบริการร้านค้า
สำหรับหน่วยบริการร้านค้า

ในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาโดยใช้ระบบคูปอง ต้องมีเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หนังสือนำส่ง , แบบคำขอ, แผน IEP ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

สำหรับผู้ให้บริการ
สำหรับผู้ให้บริการ

ในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาโดยใช้ระบบคูปอง ต้องมีเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หนังสือนำส่ง , แบบคำขอ, แผน IEP ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารประกอบการอบรม

ในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาโดยใช้ระบบคูปอง ต้องมีเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น หนังสือนำส่ง , แบบคำขอ, แผน IEP ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินศักยภาพ ตามกฎกระทรวงฯ

 

นายเอนก ไชยวงค์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
จังหวัดเชียงใหม่

ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่ม 6

Thai English
Go to top