25620307

อาจารย์ ดร.พิกุล เลียวสิริพงศ์ นำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กพิเศษ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP โดยมีนายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura