25620305

ด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เพื่อพัฒนาและเสริมประสบการณ์แก่ครู และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเอง และนำไปปฏิบัติด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการให้มีคุณภาพ ในโซนพื้นที่ภาคเหนือระหว่าง วันที่ 5-9 มีนาคม 2562 จำนวน 60 คน