25610928

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัย 2-7 ปี ในกลุ่มเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและกลุ่มเด็กทั่วไป ด้วยกิจกรรมการเล่นที่ประกอบการเคลื่อนไหว และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจาก IKEA FOUNDATION ในการจัดกิจกรรมและการอบรมชี้แจงผู้ปกครองและเด็กเล็ก ในวันที่ 28 กันยายน 2561