25610913

นางจงจิต ไชยวงค์ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินการพัฒนาระบบคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเอกชน โดยมี นางสาวยุวดี ก๋งเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้มีผู้แทนจากศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 - 12 ผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการประชุมฯ รวม 62 คน 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura