25610905

นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 และบุคลากร เข้าร่วมต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conference รายการ“พุธเช้า...ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 34 / 2561 ถ่ายทอดสด ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura