25610725

นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดโสภณาราม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนา ให้คงอยู่กับสังคมไทยสืบไป และเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับชุมชน

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura