25610611

เป็นกิจกรรมที่ออกแบบโดยสเปเชียลโอลิมปิค เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิการรวมถึงเด็กทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 2-7 ปี ด้วยกิจกรรมการเล่นที่ประกอบการเคลื่อนไหว ในรูปแบบที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม เพื่อการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว โดยมีกิจกรรมสาธิตการเรียนการสอนทักษะกีฬาอนุชน Young Athletes Activity Demonstration แก่ผู้เข้าอบรมจากศูนย์การศึกษาพิเศษ 8 จังหวัดภาคเหนือ ในวันที่ 25 เมษายน 2561

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura