25610530

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปลูกต้นไม้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้สัมผัสดิน น้ำ และต้นไม้ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝั่ง ให้รู้จักการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้การปลูกต้นไม้ด้วยตัวเอง ยังช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนอยากกินผัก ผลไม้ ที่เป็นผลงานของตัวเองอีกด้วย 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura