25610516

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมฯ วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ผลสรุปสำหรับกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่มีความชัดเจน จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามกระบวนการ ในวันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura