25610515

รายงานประจำปีของสถานศึกษา(Self Assessment Report :SAR) ตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura