25610511

มุ่งส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง ซึ่งเห็นได้ชัดจากปัญหาฟันผุในเด็กวัยเรียน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก และส่งมอบชุดอุปกรณ์การแปรงฟัน พร้อมทั้งโมเดลฟัน ให้สำหรับเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ในวันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura