25610509

เพื่อรับฟังคำชี้แจงจากสถานศึกษา ในเรื่องนโยบายการทำงาน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการนำผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา นำมาปรึกษาหารือ รวมถึงการแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน และส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลนักเรียน ซึ่งต้องร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura