25610324

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานแสดงศักยภาพของนักเรียนพิการ การนำเสนอผลงานวิชาการของครู บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ และการประกวดสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเด็กพิการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 (เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา)

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura