โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-พ่อแม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ ๓ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการปรับพฤติกรรมให้กับครูผู้ดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง (เขต1 รุ่นที่3) โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura