กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖ มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือ และมีข้อราชการที่จะแจ้งให้สถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖ ทราบนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเข้าประชุมพร้อมกัน ในวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura