โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-พ่อแม่ ในจังหวัดเชียงใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการปรับพฤติกรรมให้กับครูผู้ดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura