กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ ๘ ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและแสดงผลงานสื่อ นวัตกรรม ภูมิปัญญา และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์สื่อภูมิปัญญา สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ ๘

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura