ผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการและการดำเนินงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาด้านการเรียน พฤติกรรมและอารมณ์อันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ โดยสามารถเข้าถึงบริการ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช และแนวทางการดูแลทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติก สมาธิสั้น และภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura