ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้คัดเลือกคณะครูผู้มีประสบการณ์ในการเป็นกระบวนกร เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อฝึกทักษะการปรับพฤติกรรมให้กับครู ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กวัยเรียน เพื่อจัดบริการคัดกรองและดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาการเรียนจากสาเหตุทางสุขภาพโดยครูและผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาระบบคัดกรองและดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura