ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้คณะทำงาน ดำเนินงานและจัดทำปฏิทินร่วมกับศึกษานิเทศก์หรือบุคลากรผู้รับผิดชอบงานเรียนรวม ในการออกนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวม เพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือให้ข้อแนะนำในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียน

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura