ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยนำเด็กนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งนอกจากเด็กๆ จะมีความสุข สนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว ยังได้รับความรู้กลับไปอีกด้ว นับว่าสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่วางไว้ คือ เสริมสร้างการเรียนรู้กับสิ่งรอบตัว

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura