วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560 ท่านผู้อำนวยการ นายเอนก ไชยวงค์ มอบของขวัญ และอวยพร เนื่องในวันเกิดของบุคลากร ตามกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ  ซึ่งขวัญเป็นสภาวะจิตใจ  หรือความรู้สึกของบุคคลที่เป็นพฤติกรรมแสดงออกต่อสภาพแวดล้อม หรือปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน อันเป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจ และทำให้เกิดกำลังใจที่จะที่จะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura