โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรเครือข่าย ได้แก่ สถานประกอบการ หน่วยงาน องกรต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐ เอกชน และองค์กรคนพิการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีโครงการฝึกอาชีพให้คนพิการมากมาย เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกผักไร้ดิน การแปรรูป เห็ด การแปรรูปจิ้งหรีด ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura