เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จัดขึ้นทุกปี ซึ่งจะทำให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง แนวทางการดำเนินชีวิตที่ดี และมีผู้ปกครองที่ดีเป็นแบบอย่าง การได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้เห็นมุมมองโลกที่กว้างขึ้น และมีความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura