ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ได้จัดกิจกรรมตามที่นายกรัฐมนตรีได้กําหนดว่า ตั้งแต่วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทุก ๆ วันพุธที่ทําเนียบรัฐบาลและส่วนราชการต่างๆ ในช่วงเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ให้เป็นช่วงเวลา การออกกําลังกายของข้าราชการ

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura