คณะครูและนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากโครงการ "สานสัมพันธ์เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" เรื่อง ธรรมชาติเสริมสร้างสายใยรักครอบครัว เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura