การคัดเลือกผลงานทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 9:00 - 12.00 น. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ศึกษานิเทศก์ ร่วมในการคัดเลือกผลงานในครั้งนี้

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura