ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัด "โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559" ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา (ห้วยดีหมี) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มากมายได้เรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ


 

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura