วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Perkins International | Perkins School for the Blind ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้ประสาน (โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทด้านการศึกษาพิเศษ) ขอความอนุเคราะห์การศึกษาดูงาน และให้ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการซ้อนในสถานศึกษา ณ อาคารห้องประชุม ชั้น 2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 


 

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura