• 002.jpg

 คำขวัญ             

 

"  ส่งเสริมคุณภาพคนพิการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม

หลอมรวมเครือข่ายทางการศึกษา

พัฒนางานวิจัย "

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2539 โดยใช้โรงเรียนกาวิละอนุกูล เป็นสำนักงานชั่วคราวและแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ ต่อมาในปี พ.ศ.2543 เมื่อสร้างสำนักงานปัจจุบันเสร็จจึงได้ย้ายที่ทำการสำนักงานชั่วคราวมาดำเนินการ ณ เลขที่ 353 หมู่ที่ 8 ถนนคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

มีบทบาทภาระหน้าที่เป็น ศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการศึกษา และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กพิการก่อนวัยเรียน ในเขตพื้นที่บริการรับผิดชอบ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน คือ แพร่่ น่าน ลำปาง ลำพูน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้เต็มที่ โดยยึดหลักการดำเนินงาน    ตามปรัชญาของศูนย์ฯ “คนพิการมิใช่น้อย ที่ไม่ด้อยในปัญญา คนพิการยังมีค่า เมื่อพัฒนาให้ถูกทาง”   โดยมุ่งหวังให้ผู้พิการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปกติอย่างมีความสุข และไม่เป็นภาระต่อสังคม

ที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2540 กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ว่างบางส่วนของโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1723 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน โดยได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2540 และได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเพื่อจัดสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ได้สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2542 และในเดือนมกราคม 2543 ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานชั่วคราวจากโรงเรียนกาวิละอนุกูล มาดำเนินการ ณ เลขที่ 353 หมู่ที่ 8 ถนนริมคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีนายเอนก ไชยวงค์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือคนพิการ ร่วมกับ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่           

โดยรูปแบบการบริจาคสิ่งของและร่วมสบทบทุนสำหรับเด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  มีหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่านในการมอบเงินหรือจะเลือกรูปแบบในการบริจาควิธีใด ท่านสามารถเลือก บริจาคได้ใน 5 วิธีคือ

 

1). โทรศัพท์แจ้งความจำนงได้ที่  

     เบอร์โทรศัพท์.(053)112235 , โทรสาร.(053)112234

2). ทางอินเตอร์เน็ตที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

     และ เว็บไซต์ : http://special08.com

3). แจ้งทางไปรษณีย์มายัง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

     (เลขที่ 353 หมู่ 8 ถนนคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180)

4). แจ้งความจำนงด้วยตนเองที่

      ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ (ตามแผนที่)

5). มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่

      สถานที่ตั้งบริเวณเดียวกับศูนย์ การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

นายสมชาย ชนันชนะ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
จังหวัดเชียงใหม่

Thai English
Go to top