• 002.jpg

 วิสัยทัศน์            

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง สามารถให้บริการด้านการศึกษาพิเศษ ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 

 พันธกิจ           

 
  1. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. จัดและส่งเสริมให้คนพิการทุกประเภทตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต ได้รับบริการด้านเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการและจำเป็นของแต่ละบุคคล
  3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ดูแลคนพิการ ชุมชน ให้มีเจตคติ ความรู้ ความเข้าใจทักษะ ในการช่วยเหลือคนพิการ
  4. สร้างและขยายเครือข่าย ในการระดมสรรพกำลังนำมาสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่คนพิการ
  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ให้เป็นศูนย์วิชาการด้านการศึกษาพิเศษ   

 

 เป้าประสงค์           

 
  1. เพื่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 มีการบริหารจัดการที่เข็มแข็ง โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและให้บริการด้านการศึกษาพิเศษแก่คนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
  3. เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการและเครื่องข่าย ที่เกี่ยวข้องสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคนพิการได้อย่างเต็มศักยภาพ
 

นายเอนก ไชยวงค์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
จังหวัดเชียงใหม่

ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่ม 6

Thai English
Go to top