• 002.jpg
ที่ชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
3 สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่
4 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
5 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
   
 

นายเอนก ไชยวงค์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
จังหวัดเชียงใหม่

ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่ม 6

Thai English
Go to top