• 002.jpg
เอกสารดาวน์โหลด
 1. ประกาศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-blidding) ...  Download 83 ครั้ง Download
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ ตามประกาศ ...  Download 50 ครั้ง Download

อ่านทั้งหมด

 ** ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดราคา สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  www.gprocurement.go.th (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

 

 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg
กิจกรรมต่างๆ
http://special08.com


โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน
โดยครู-หมอ-พ่อแม่ ในจังหวัดเชียงใหม่


กำหนดส่งงานประเมิน SDQ และ EQ ( ภายใน 3 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม )
Email: special08_cm@hotmail.com    คลิกดูรายละเอียด


กิจกรรมที่ 3 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการปรับพฤติกรรมให้กับครูผู้ดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ซึ่งจัดการฝึกอบรมสถานที่ต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Download ไฟล์ เอกสารการอบรม PowerPoint

Download ไฟล์ การใช้ โปรแกรมบันทึกข้อมูล SDQ สำหรับ Hero

  

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิน
  และทักษะการปรับพฤติกรรมเด็กโดยครูที่ผ่านการอบรม
  ( สถานที่อบรม : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 )
      วันที่ 10 พฤษภาคม 2561   new256101 คลิกดูภาพกิจกรรม
 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 5 
  ( สถานที่อบรม : อำเภอดอยเต่า , อำเภอฮอด , อำเภออมก๋อย )
ครั้งที่ 1  รุ่นที่ 1  วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 
 สถานที่ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2  วันที่ 19-20 มีนาคม 2561
 สถานที่ โรงเรียนฮอดพิทยาคม
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2  วันที่ 19-20 มีนาคม 2561
 สถานที่ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
   
ครั้งที่ 2  อบรมผู้ปกครอง  วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
 สถานที่ อำเภอฮอต   new256101
คลิกดูภาพกิจกรรม
 อบรมผู้ปกครอง  วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
 สถานที่ อำเภออมก๋อย   new256101
คลิกดูภาพกิจกรรม
 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 6
  ( สถานที่อบรม : อำเภอจอมทอง , อำเภอแม่แจ่ม )
ครั้งที่ 1  รุ่นที่ 1  วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561
 สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2  วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561
 สถานที่ สพป.ชม. เขต 6
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
   
ครั้งที่ 2  อบรมผู้ปกครอง  วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
 สถานที่ อำเภอแม่แจ่ม   new256101
คลิกดูภาพกิจกรรม
 อบรมผู้ปกครอง  วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
 สถานที่ อำเภอจอมทอง   new256101
คลิกดูภาพกิจกรรม
   
 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 3
  ( สถานที่อบรม : อำเภอฝาง , อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ )
ครั้งที่ 1  รุ่นที่ 1  วันที่ 20-21 มกราคม 2561
 สถานที่ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2  วันที่ 20-21 มกราคม 2561
 สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 3  วันที่ 20-21 มกราคม 2561
 สถานที่ โรงเรียนไชยปราการ
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
   
ครั้งที่ 2  รุ่นที่ 4  วันที่ 27-28 มกราคม 2561 
 สถานที่ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 5  วันที่ 27-28 มกราคม 2561 
 สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 6  วันที่ 27-28 มกราคม 2561 
 สถานที่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
   
ครั้งที่ 3  รุ่นที่ 7  วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561
 สถานที่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 8  วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561
 สถานที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 อบรมผู้ปกครอง วันที่ 29 เมษายน 2561
 สถานที่ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
   
 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 1
  ( สถานที่อบรม : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 )
 รุ่นที่ 1  วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2  วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 3  วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 4  วันที่ 2-3 กันยายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 5  วันที่ 16-17 กันยายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 6  วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
   
 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 2
  ( สถานที่อบรม : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ )
 รุ่นที่ 1  วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 3 วันที่ 2-3 กันยายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 4 วันที่ 16-17 กันยายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 5 วันที่ 23-24 กันยายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 6 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 
 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 4
 
 รุ่นที่ 1  วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560
 สถานที่ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560
 สถานที่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 3 วันที่ 2-3 กันยายน 2560
 สถานที่ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 4 วันที่ 16-17 กันยายน 2560
 สถานที่ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 5 วันที่ 23-24 กันยายน 2560
 สถานที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 6 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560
 สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 อบรมผู้ปกครอง วันที่ 17 ธันวาคม 2560
 สถานที่ โรงเรียนเทศบาลหางดง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 

นายเอนก ไชยวงค์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
จังหวัดเชียงใหม่

ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่ม 6

Thai English

25620222bannerbanner2562021201

banner2562021202


 daisyhome
หนังสือเสียงระบบ Daisy
(Audio and full text)
โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนเรียนรวม) 2560

การเขียนรายงานการประเมินตนเองและ

การรายงานการนิเทศ การจัดการ

เรียนรวมของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2559 ของทุกโรงเรียน

ที่เป็นโรงเรียนจัดการเรียนรวม

ในจังหวัดเชียงใหม่

(กำหนดส่ง ภายใน 30 กันยายน 2560)

แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๔๔๔ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เขต1)     Download

แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๔๖๔ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เขต4)     Download

เอกสาร Download จำนวน 3 ไฟล์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมปีการศึกษา 2559     Download

2. ปฏิทินปฏิบัติงานการนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวม (เขต1)     Download

    ปฏิทินปฏิบัติงานการนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวม (เขต4)     Download

3. ประเด็นการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนรวม     Download

 

Go to top