Alternative flash content

Requirements


โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน
โดยครู-หมอ-พ่อแม่ ในจังหวัดเชียงใหม่


กำหนดส่งงานประเมิน SDQ และ EQ ( ภายใน 3 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม )
Email: special08_cm@hotmail.com    คลิกดูรายละเอียด


กิจกรรมที่ 3 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการปรับพฤติกรรมให้กับครูผู้ดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ซึ่งจัดการฝึกอบรมสถานที่ต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Download ไฟล์ เอกสารการอบรม PowerPoint

Download ไฟล์ การใช้ โปรแกรมบันทึกข้อมูล SDQ สำหรับ Hero

  

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิน
  และทักษะการปรับพฤติกรรมเด็กโดยครูที่ผ่านการอบรม
  ( สถานที่อบรม : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 )
      วันที่ 10 พฤษภาคม 2561   new256101 คลิกดูภาพกิจกรรม
 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 5 
  ( สถานที่อบรม : อำเภอดอยเต่า , อำเภอฮอด , อำเภออมก๋อย )
ครั้งที่ 1  รุ่นที่ 1  วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 
 สถานที่ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2  วันที่ 19-20 มีนาคม 2561
 สถานที่ โรงเรียนฮอดพิทยาคม
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2  วันที่ 19-20 มีนาคม 2561
 สถานที่ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
   
ครั้งที่ 2  อบรมผู้ปกครอง  วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
 สถานที่ อำเภอฮอต   new256101
คลิกดูภาพกิจกรรม
 อบรมผู้ปกครอง  วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
 สถานที่ อำเภออมก๋อย   new256101
คลิกดูภาพกิจกรรม
 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 6
  ( สถานที่อบรม : อำเภอจอมทอง , อำเภอแม่แจ่ม )
ครั้งที่ 1  รุ่นที่ 1  วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561
 สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2  วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561
 สถานที่ สพป.ชม. เขต 6
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
   
ครั้งที่ 2  อบรมผู้ปกครอง  วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
 สถานที่ อำเภอแม่แจ่ม   new256101
คลิกดูภาพกิจกรรม
 อบรมผู้ปกครอง  วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
 สถานที่ อำเภอจอมทอง   new256101
คลิกดูภาพกิจกรรม
   
 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 3
  ( สถานที่อบรม : อำเภอฝาง , อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ )
ครั้งที่ 1  รุ่นที่ 1  วันที่ 20-21 มกราคม 2561
 สถานที่ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2  วันที่ 20-21 มกราคม 2561
 สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 3  วันที่ 20-21 มกราคม 2561
 สถานที่ โรงเรียนไชยปราการ
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
   
ครั้งที่ 2  รุ่นที่ 4  วันที่ 27-28 มกราคม 2561 
 สถานที่ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 5  วันที่ 27-28 มกราคม 2561 
 สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 6  วันที่ 27-28 มกราคม 2561 
 สถานที่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
   
ครั้งที่ 3  รุ่นที่ 7  วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561
 สถานที่ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 8  วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561
 สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
   
 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 1
  ( สถานที่อบรม : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 )
 รุ่นที่ 1  วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2  วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 3  วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 4  วันที่ 2-3 กันยายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 5  วันที่ 16-17 กันยายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 6  วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 2
  ( สถานที่อบรม : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ )
 รุ่นที่ 1  วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 3 วันที่ 2-3 กันยายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 4 วันที่ 16-17 กันยายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 5 วันที่ 23-24 กันยายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 6 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 
 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 4
 
 รุ่นที่ 1  วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560
 สถานที่ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560
 สถานที่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 3 วันที่ 2-3 กันยายน 2560
 สถานที่ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 4 วันที่ 16-17 กันยายน 2560
 สถานที่ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 5 วันที่ 23-24 กันยายน 2560
 สถานที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 6 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560
 สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
 
คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg
กิจกรรมต่างๆ
http://special08.com

เอกสารดาวน์โหลด
 1. แจ้งหนังสือราชการ
 2. ประกาศ
 3. งานสื่อฯ
 4. ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๑๙๔ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เขต2) ...  Download 103 ครั้ง Download
ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๑๓๓ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เขต5) ...  Download 53 ครั้ง Download
ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๑๒๗ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เขต3) ...  Download 60 ครั้ง Download
ผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 9 กรกฎาคม 2559) ...  Download 252 ครั้ง Download
ที่ ศธ 04007.230/ว 196 เรื่อง สำรวจความต้องการเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการ รหัส CS0101" ...  Download 447 ครั้ง Download

อ่านทั้งหมด

 

เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561...  Download 16 ครั้ง Download
เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561 ...  Download 13 ครั้ง Download
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ...  Download 83 ครั้ง Download
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ...  Download 50 ครั้ง Download
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ...  Download 142 ครั้ง Download
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จำนวน ๕ รายการ ๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีต ๒.รื้อถอนและปรับปรุงป้อมยาม ๓.ปรับปรุงพื้นโดมอาคารเอนกประสงค์ ๔.ปรับปรุงห้องการเงิน ๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียน ชาย-หญิง ...  Download 169 ครั้ง Download
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยครอบครัว และชุมชน (ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู) ประจำปีงบประมาณ 2558 ...  Download 178 ครั้ง Download


อ่านทั้งหมด

 

โปรแกรม IEP Online ใหม่ สามารถดาวน์โหลด และแตกไฟล์เพื่อติดตั้งใช้งาน Download
2559-04-04   (จำนวนดาวน์โหลด:  495 ครั้ง)  
ประกาศรายชื่อ โรงเรียน ที่ได้คูปองการศึกษา ปี 2558 ภาคเรียนที่ 2 ขอให้มารับคูปองการศึกษา ที่ ศูนย์ฯ เขต 8 Download
2558-12-25   (จำนวนดาวน์โหลด:  284 ครั้ง)  
ดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่แทนที่โปรแกรมเดิม ตามลิงค์ Download
2558-12-17   (จำนวนดาวน์โหลด:  266 ครั้ง)  
เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ใน “คู่มือรายการสื่งอำนวยความสะดวก..” ที่ปรากฏในหน้า 253 – 254 (สื่อท้ายบัญชี ข.) Download
2558-08-24   (จำนวนดาวน์โหลด:  256 ครั้ง)  
ประกาศรายชื่อผู้บริการรุ่นที่ 1-11 Download
2558-01-14   (จำนวนดาวน์โหลด:  478 ครั้ง)  

รายงานประจำปีของสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560...  Download 57 ครั้ง Download
2. การรายงานการนิเทศ การจัดการเรียนรวมของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของทุกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนจัดการเรียนรวม ในจังหวัดเชียงใหม่ (กำหนดส่ง ภายใน 30 กันย่ายน 2559) ...  Download 135 ครั้ง Download
1. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนจัดการเรียนรวม ในจังหวัดเชียงใหม่ (กำหนดส่ง ภายใน 30 กันย่ายน 2559) ...  Download 127 ครั้ง Download
การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองและการให้บริการสอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกฎกระทรวง ...  Download 301 ครั้ง Download
ตัวอย่าง รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่ของแต่ละอำเภอ ...  Download 165 ครั้ง Download
มอบทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการ ประจำปีการศึกษา 2559 ...  Download 153 ครั้ง Download


อ่านทั้งหมด

 

 

นายเอนก ไชยวงค์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
จังหวัดเชียงใหม่

Thai English
 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนเรียนรวม) 2560

การเขียนรายงานการประเมินตนเองและ

การรายงานการนิเทศ การจัดการ

เรียนรวมของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2559 ของทุกโรงเรียน

ที่เป็นโรงเรียนจัดการเรียนรวม

ในจังหวัดเชียงใหม่

(กำหนดส่ง ภายใน 30 กันยายน 2560)

แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๔๔๔ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เขต1)     Download

แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๔๖๔ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เขต4)     Download

เอกสาร Download จำนวน 3 ไฟล์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมปีการศึกษา 2559     Download

2. ปฏิทินปฏิบัติงานการนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวม (เขต1)     Download

    ปฏิทินปฏิบัติงานการนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวม (เขต4)     Download

3. ประเด็นการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนรวม     Download

 

Go to top