Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player


โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน
โดยครู-หมอ-พ่อแม่ ในจังหวัดเชียงใหม่


กำหนดส่งงานประเมิน SDQ และ EQ ( ภายใน 3 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม )
Email: special08_cm@hotmail.com    คลิกดูรายละเอียด


กิจกรรมที่ 3 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการปรับพฤติกรรมให้กับครูผู้ดูแลเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  ซึ่งจัดการฝึกอบรมสถานที่ต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Download ไฟล์ เอกสารการอบรม PowerPoint

Download ไฟล์ การใช้ โปรแกรมบันทึกข้อมูล SDQ สำหรับ Hero

 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 3
  ( สถานที่อบรม : อำเภอฝาง , อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ )
ครั้งที่ 1  รุ่นที่ 1  วันที่ 20-21 มกราคม 2561
 สถานที่ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2  วันที่ 20-21 มกราคม 2561
 สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 3  วันที่ 20-21 มกราคม 2561
 สถานที่ โรงเรียนไชยปราการ
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
   
ครั้งที่ 2  รุ่นที่ 4  วันที่ 27-28 มกราคม 2561     new256101
 สถานที่ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 5  วันที่ 27-28 มกราคม 2561     new256101
 สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 6  วันที่ 27-28 มกราคม 2561     new256101
 สถานที่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
ครั้งที่ 3  รุ่นที่ 4  วันที่ 27-28 มกราคม 2561     new256101
 สถานที่ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 5  วันที่ 27-28 มกราคม 2561     new256101
 สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 6  วันที่ 27-28 มกราคม 2561     new256101
 สถานที่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 1
  ( สถานที่อบรม : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 )
 รุ่นที่ 1  วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2  วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 3  วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 4  วันที่ 2-3 กันยายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 5  วันที่ 16-17 กันยายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 6  วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 2
  ( สถานที่อบรม : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ )
 รุ่นที่ 1  วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 3 วันที่ 2-3 กันยายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 4 วันที่ 16-17 กันยายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 5 วันที่ 23-24 กันยายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 6 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 คลิกดูภาพกิจกรรม
 
 • โรงเรียนสังกัด สพป.ชม.เขต 4
 
 รุ่นที่ 1  วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560
 สถานที่ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560
 สถานที่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 3 วันที่ 2-3 กันยายน 2560
 สถานที่ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 4 วันที่ 16-17 กันยายน 2560
 สถานที่ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 5 วันที่ 23-24 กันยายน 2560
 สถานที่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง
 
คลิกดูภาพกิจกรรม
 รุ่นที่ 6 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560
 สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
 
คลิกดูภาพกิจกรรม

 

 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg
กิจกรรมต่างๆ
http://special08.com
ประชาสัมพันธ์
 1. แจ้งหนังสือราชการ
 2. ประกาศ
 3. งานสื่อฯ
 4. ข่าวประชาสัมพันธ์

{jd_file onlinelayout==CustomLayout5}{jd_file cat_latest==22 count==5}

อ่านทั้งหมด

 

{jd_file onlinelayout==CustomLayout5}{jd_file cat_latest==23 count==5}


อ่านทั้งหมด

 

{jd_file onlinelayout==CustomLayout2}{jd_file cat_latest==32 count==5}

{jd_file onlinelayout==CustomLayout5}{jd_file cat_latest==33 count==5}


อ่านทั้งหมด

 

 

 

โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง

 

 

โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."

โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน และสนับสนุนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียน และให้นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยความร่วมมือของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านให้กันนักเรียนพิการที่ยากจน ณ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดพิธีมอบบ้าน วันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

เอกสารดาวน์โหลดแยกตามกลุ่มงาน
 1. วิชาการ
 2. งานบุคคล
 3. แผนงานและงบประมาณ

{jd_file onlinelayout==CustomLayout2}{jd_file cat_latest==4 count==5}


อ่านทั้งหมด

 

{jd_file onlinelayout==CustomLayout2}{jd_file cat_latest==2 count==5}


อ่านทั้งหมด

 

{jd_file onlinelayout==CustomLayout2}{jd_file cat_latest==5 count==5}


อ่านทั้งหมด

 

 

นายเอนก ไชยวงค์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
จังหวัดเชียงใหม่

Thai English
 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนเรียนรวม) 2560

การเขียนรายงานการประเมินตนเองและ

การรายงานการนิเทศ การจัดการ

เรียนรวมของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2559 ของทุกโรงเรียน

ที่เป็นโรงเรียนจัดการเรียนรวม

ในจังหวัดเชียงใหม่

(กำหนดส่ง ภายใน 30 กันยายน 2560)

แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๔๔๔ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เขต1)     Download

แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๔๖๔ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เขต4)     Download

เอกสาร Download จำนวน 3 ไฟล์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมปีการศึกษา 2559     Download

2. ปฏิทินปฏิบัติงานการนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวม (เขต1)     Download

    ปฏิทินปฏิบัติงานการนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวม (เขต4)     Download

3. ประเด็นการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนรวม     Download

 

Go to top