Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

  • 001.jpg
กิจกรรมต่างๆ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการคัดกรองและประเมินศักยภาพผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพการอบรมคัดกรองสอนเสริม วันที่ 1     ดูภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการอบรมคัดกรองสอนเสริม วันที่ 2     ดูภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการอบรมคัดกรองสอนเสริม วันที่ 3     ดูภาพกิจกรรม

http://special08.com
ประชาสัมพันธ์
  1. แจ้งหนังสือราชการ
  2. ประกาศ
  3. งานสื่อฯ
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๑๙๔ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เขต2) ...  Download 65 ครั้ง Download
ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๑๓๓ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เขต5) ...  Download 42 ครั้ง Download
ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๑๒๗ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เขต3) ...  Download 46 ครั้ง Download
ผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 9 กรกฎาคม 2559) ...  Download 209 ครั้ง Download
ที่ ศธ 04007.230/ว 196 เรื่อง สำรวจความต้องการเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการ รหัส CS0101" ...  Download 389 ครั้ง Download


อ่านทั้งหมด

 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ...  Download 51 ครั้ง Download
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ...  Download 43 ครั้ง Download
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ...  Download 105 ครั้ง Download
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จำนวน ๕ รายการ ๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีต ๒.รื้อถอนและปรับปรุงป้อมยาม ๓.ปรับปรุงพื้นโดมอาคารเอนกประสงค์ ๔.ปรับปรุงห้องการเงิน ๕. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนนักเรียน ชาย-หญิง ...  Download 128 ครั้ง Download
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยครอบครัว และชุมชน (ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู) ประจำปีงบประมาณ 2558 ...  Download 147 ครั้ง Download


อ่านทั้งหมด

 

โปรแกรม IEP Online ใหม่ สามารถดาวน์โหลด และแตกไฟล์เพื่อติดตั้งใช้งาน Download
วันจันทร์, 04 เมษายน 2559 02:29   (จำนวนดาวน์โหลด:  451 ครั้ง) 
ประกาศรายชื่อ โรงเรียน ที่ได้คูปองการศึกษา ปี 2558 ภาคเรียนที่ 2 ขอให้มารับคูปองการศึกษา ที่ ศูนย์ฯ เขต 8 Download
วันศุกร์, 25 ธันวาคม 2558 11:55   (จำนวนดาวน์โหลด:  233 ครั้ง) 
ดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่แทนที่โปรแกรมเดิม ตามลิงค์ Download
วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 11:54   (จำนวนดาวน์โหลด:  227 ครั้ง) 
เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ใน “คู่มือรายการสื่งอำนวยความสะดวก..” ที่ปรากฏในหน้า 253 – 254 (สื่อท้ายบัญชี ข.) Download
วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2558 11:42   (จำนวนดาวน์โหลด:  217 ครั้ง) 
ประกาศรายชื่อผู้บริการรุ่นที่ 1-11 Download
วันพุธ, 14 มกราคม 2558 11:00   (จำนวนดาวน์โหลด:  437 ครั้ง) 

2. การรายงานการนิเทศ การจัดการเรียนรวมของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของทุกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนจัดการเรียนรวม ในจังหวัดเชียงใหม่ (กำหนดส่ง ภายใน 30 กันย่ายน 2559) ...  Download 83 ครั้ง Download
1. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของทุกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนจัดการเรียนรวม ในจังหวัดเชียงใหม่ (กำหนดส่ง ภายใน 30 กันย่ายน 2559) ...  Download 109 ครั้ง Download
การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองและการให้บริการสอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกฎกระทรวง ...  Download 256 ครั้ง Download
ตัวอย่าง รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่ของแต่ละอำเภอ ...  Download 138 ครั้ง Download
มอบทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการ ประจำปีการศึกษา 2559 ...  Download 122 ครั้ง Download


อ่านทั้งหมด

 

 

 

โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง

 

 

โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."

โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน และสนับสนุนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียน และให้นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยความร่วมมือของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านให้กันนักเรียนพิการที่ยากจน ณ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดพิธีมอบบ้าน วันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

เอกสารดาวน์โหลดแยกตามกลุ่มงาน
  1. วิชาการ
  2. งานบุคคล
  3. แผนงานและงบประมาณ

การวิเคราะห์หลักสูตร (ส่งภายในวันที่ 19 ก.พ. 2559) Download
วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2559 07:14   (จำนวนดาวน์โหลด:  190 ครั้ง) 
แบบฟอร์มการจัดแผนกิจกรรมการเรียนรู้ ในทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 Download
วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2559 07:11   (จำนวนดาวน์โหลด:  166 ครั้ง) 
เอกสารประกอบการบรรยายของ ศ ดร. ผดุง อาริยะวิญญู ในงานปฏิรูปการศึกาาจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7-8 มกราคม 2559 Download
วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2559 06:45   (จำนวนดาวน์โหลด:  146 ครั้ง) 


อ่านทั้งหมด

 

หลักเกณฑ์แนวทางการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม Download
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559 04:56   (จำนวนดาวน์โหลด:  215 ครั้ง) 
ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) สำหรับครู Download
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558 01:31   (จำนวนดาวน์โหลด:  384 ครั้ง) 
แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ได้รับ พ.ค.ก Download
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558 01:30   (จำนวนดาวน์โหลด:  328 ครั้ง) 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มงาน, ขอบข่ายการบริหารงานกลุ่มงาน, โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มงาน, งาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ แบบฟอร์มโครงการใหม่ Download
วันศุกร์, 01 สิงหาคม 2557 01:18   (จำนวนดาวน์โหลด:  456 ครั้ง) 


อ่านทั้งหมด

 

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ... (16 กรกฎาคม 2558) Download
วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2558 06:59   (จำนวนดาวน์โหลด:  238 ครั้ง) 
คู่มือการติดตามตรวจสอบ ... (16 กรกฎาคม 2558) Download
วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2558 06:58   (จำนวนดาวน์โหลด:  213 ครั้ง) 
ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 ... (14 กรกฎาคม 2558) Download
วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2558 06:58   (จำนวนดาวน์โหลด:  206 ครั้ง) 
รายงานประจำปี 2557 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ... (14 กรกฎาคม 2558) Download
วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2558 06:57   (จำนวนดาวน์โหลด:  232 ครั้ง) 
สรุปผลการดำเนินงาน 57 (ส่วนหลัง) ... ( 24 เมษายน 2558 ) Download
วันศุกร์, 24 เมษายน 2558 07:52   (จำนวนดาวน์โหลด:  180 ครั้ง) 


อ่านทั้งหมด

 

 

นายเอนก ไชยวงค์

ผู้อำนวยการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
จังหวัดเชียงใหม่

Thai English
 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนเรียนรวม) 2559

การเขียนรายงานการประเมินตนเองและ

การรายงานการนิเทศ การจัดการ

เรียนรวมของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2559 ของทุกโรงเรียน

ที่เป็นโรงเรียนจัดการเรียนรวม

ในจังหวัดเชียงใหม่

(กำหนดส่ง ภายใน 30 มิถุนายน 2560)

แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๑๙๔ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เขต2)     Download

แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๑๒๗ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เขต3)     Download

แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๒๓๐/ว๑๓๓ เรื่อง การนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เขต5)     Download

เอกสาร Download จำนวน 3 ไฟล์

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมปีการศึกษา 2559     Download

2. ปฏิทินปฏิบัติงานการนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวม (เขต2)     Download

    ปฏิทินปฏิบัติงานการนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวม (เขต3)     Download

    ปฏิทินปฏิบัติงานการนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวม (เขต5)     Download

3. ประเด็นการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนรวม     Download

 

Go to top